Ideou naší společnosti je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

"Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí." Antoine de Saint-Exupéry

Naší prací je soustavné a komplexním řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sledujeme společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
ENGLISH VERSION