Pořizování územně plánovací dokumentace
Naším klientům nabízíme pořízení územně plánovací dokumentace. Splňujeme kvalifikační předpoklady pro pořízení územního plánu dané stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. pro fyzickou či právní osobu a jsme tedy schopni plně zastoupit pozici obce s rozšířenou působností, která je v ostatních případech povinná pořízení územního plánu pro obce a území spadající do jejího správního území zaštítit.
Zásadním nedostatkem vztahu dvou obcí je hrozící střet zájmů plynoucí z jejich vzájemného postavení, chybějící kvalitní management vedení projektů řízeného úředníky, neflexibilita administrativního aparátu a časová nespolehlivost celého projektu a zejména jakákoliv neschopnost reagovat na nové skutečnosti v projektu.