Zpracování územně plánovacích podkladů

Územně analytické podklady
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP by měli konkrétně definovat a přesně lokalizovat problémy k řešení v ÚPD.
Jedině tak bude naplněn účel ÚAPo, tj. jejich využití pro zpracování návrhu zadání ÚPD pořizovatelem a zpracování návrhu ÚPD projektantem.
Pořizování územně analytických podkladů je dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. soustavnou činností veřejné správy. Úřady územního plánování a krajské úřady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty, limity jeho využití, záměry na provedení změn v území a zpracovávají rozbor udržitelného rozvoje území.
Naše firma nabízí vypracování územně analytických podkladů pro obce s rozšířenou působností a kraje kvalifikovanými a autorizovanými osobami jak pro celé území, tak pro oborové části.  

Odkazy:
http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upp-pur-upd.asp 

Územní studie
Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který plní obdobnou funkci, jakou plnily urbanistická studie, územní generel nebo územní prognóza, pořizované podle zákona č. 50/1976 Sb. dle potřeby a uvážení orgánů územního plánování. Je podkladem pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejích změn a pro rozhodování v území. I když územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení. (§ 25 SZ)

Územní studie především prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny.
Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. (§ 30 odst. 1 SZ)

Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené územním plánem.
Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez většiny formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace.

Urbanistická studie
Urbanistická studie je územně plánovací podklad, který řeší dílčí problémy v území. Zpracovává se jako podklad pro územní rozhodování v území s komplikovanými územně technickými, urbanistickými nebo architektonickými podmínkami, je-li nutno prohloubit nebo ověřit řešení navržené územně plánovací dokumentací nebo není-li zpracování územně plánovací dokumentace účelné. Na rozdíl od územní studie nemusí být tento podklad registrován a není závazný pro podrobnější projektovou dokumentaci.