Zpracování územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje
Našim klientům nabízíme vypracování zásad územního rozvoje, které v nadmístních souvislostech zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a současně stanovují úkoly pro územní plánování (především pro řešení v územních plánech měst a obcí). Za nadmístní význam (zájem, záměr) se považuje republikový nebo krajský význam (zájem, záměr). ZÚR neřeší lokální problémy na úrovni obcí.

Zásady územního rozvoje stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Zásady územního rozvoje dále vymezují „územní rezervy“. Jsou to plochy a koridory, jejichž stávající využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití.

Zajišťujeme doplňující specifické studie a průzkumy, jako jsou dopravní studie, hlukové studie, vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj (SEA) atd. autorizovanými specialisty a kompletní koordinaci veškerých procesů a subjektů pomocí inteligentního a jednoduchého informačního systému.

Územní plán obce
Našim klientům nabízíme vypracování územních plánů obcí, které představují základní nástroj pro kvalifikované rozhodování v území. Naším cílem je vytvoření dokumentu, plánu, který plně reflektuje potřeby a možnosti území. Zásadou pro vznik kvalitního materiálu je podrobný průzkum a rozbor území, vnímání širších vztahů území a přesah jeho vlivů, implementace potřeb obce a sestavení kvalitního pracovního týmu, schopného prověřit a navrhnout řešení jednotlivých oborových potřeb.
Základním cílem územního plánování je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Samotný návrh územního plánu stavíme na zásadách trvale udržitelného rozvoje území. Naší snahou je vytvořit dokument, který stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, tedy základní urbanistickou koncepci. Dále navrhne uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

S ohledem na velikost a potřeby sídla zajišťujeme doplňující specifické studie a průzkumy, jako jsou dopravní studie, hlukové studie, vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný rozvoj (SEA) atd. autorizovanými specialisty a kompletní koordinaci veškerých procesů a subjektů pomocí inteligentního a jednoduchého informačního systému.

Regulační plán
Regulační plán se pořizuje pro identifikované pozemky.
Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich prostorové uspořádání, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Našim klientům nabízíme zpracování regulačního plánu jak konkrétní pozemky tak na celky historických center sídel atd.