Zpracování strategických dokumentů a rozvojových plánů
Systematické řízení jakékoliv organizace vyžaduje stanovení základní strategie.

Komplexní strategické a územní plánování je jedním ze základních nástrojů pro vyvážený rozvoj obcí a krajů, při současném respektování zásad udržitelného rozvoje tohoto území. Systematická podpora zavádění moderních a mezinárodně uznávaných metod plánování je fundamentem pro vytváření širokého společenského konsensu nad budoucností území jakéhokoliv měřítka.
Prostřednictvím zpracovaných a naplňovaných kvalitních strategických rozvojových koncepcí, územních studií a akčních plánů včetně dalších dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé plánování lze úspěšně propojit ekonomický a sociální růst s aspektem kvality životního prostředí. Města a obce si prostřednictvím těchto metod založených na vytvořeném partnerství jednotlivých sektorů, zejména veřejného, neziskového a podnikatelského, mohou specifikovat hlavní směry a cíle rozvoje včetně prostředků k jejich dosažení.
Našim klientů nabízíme zpracování koncepčního strategického rozvojového dokumentu, který napomáhá systematicky řídit a organizovat změny v území. Dokumentu, který vychází ze znalosti daného území a jeho potenciálu.
Dokument charakterizuje slabé a silné stránky dané oblasti, vymezuje základní priority rozvoje, které budou podporovány, cíle rozvoje, jednotlivá opatření, vedoucí k jejich naplnění a doporučení.
SRD je možné chápat jako soubor postupných konkrétních kroků, které respektují limity využití přírodního prostředí a které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v celém řešeném území.
Pro vypracování SRD je nezbytná systémová týmová práce odborníků a konzultantů z různých oborů s cílem využití jejich znalostí a zkušeností. Je přitom vhodné vytvořit několik pracovních skupin, a to podle jednotlivých problémových řešených oblastí.