Analytické vyhodnocení rizikovosti konkrétních projektů

Smyslem analytického vyhodnocení rizikovosti jednotlivých projektů je zejména úspora nákladů jako i úspora času a energie vynaložených do aktivace projektů neschopných úspěšného dokončení. Tyto analýzy provádíme formou rizikových analýz a analýz potenciálu projektu.

Předmětem analýzy jsou převážně následující aspekty:

Vymezení řešeného území
Analýza řešeného území
Stav řešeného území
Hodnoty území
Návrh využití území dle platného ÚP obce
Limity území
Vyhodnocení analýzy řešeného území
Stanovení optimálního způsobu řešení území
Odhad rizik
Identifikace rizik
Návrh opatření pro minimalizaci rizik
Harmonogram postupu prací
Finanční kalkulace přípravných a projekčních prací
Identifikace proměnných parametrů ekonomického hodnocení
Závěrečné vyhodnocení

Výsledkem rizikové analýzy jsou doporučení pro ukončení projektu nebo doporučení pro pokračování projektu formou studie potenciálu projektu, která hodnotí zejména jeho potenciál komerční a sociální, zároveň s hodnocením kompletní udržitelnosti daného záměru.